Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Obec Kostoľany nad Hornádom, 044 31 okr. Košice – okolie

Spoločný obecný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, Košice-okolie

Číslo: 187/2019 V Kostoľanoch nad Hornádom, 10.5.2019

Vybavuje: JUDr. Hertnekiová

VEC:

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK“ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Ružena Cupperová, Obrody 13, Košice

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o 1 ks tuja na parcele KN-C č. 745 v k. ú. Kostoľany nad Hornádom.

Žiadosť doručená dňa: 8.4.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( Hertnekiova.G@zoznam.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Mgr. Anton Medvec

starosta

Share

Počasie

Kostoľany nad Hornádom - meteorologická predpoveď
 Všetky práva vyhradené pre Kostoľany nad Hornádom © 2011-2019 Keturist
↓

od 1.5.2010
TOPlist