Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

Starosta Obce Družstevná pri Hornáde 

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

pomocná sila v kuchyni školskej jedálne

Názov zamestnávateľa: Obec Družstevná pri Hornáde

Požadované kvalifikačné predpoklady:

stredné odborné vzdelanie – výučný list z oblasti potravinárstva alebo platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s potravinami

Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť na prácu s potravinami – zdravotný preukaz
  • vodičský preukaz skupiny B /rozvoz stravy dôchodcom v obci/

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
  • doklady o vzdelaní,
  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Miesto výkonu práce: Školská jedáleň pri Základnej škole, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde

Termín nástupu: 2.1.2019

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do: 

14. decembra 2018 do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota, žiadosť musí byť doručená)   

na adresu zriaďovateľa:  

Obecný úrad Družstevná pri Hornáde, Hlavná 38, 044 31 Družstevná pri Hornáde

v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej:

 „Výberové konanie pomocná sila v školskej kuchyni“ – NEOTVÁRAŤ“.  

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámené telefonicky alebo písomne najmenej 3 dni pred jeho konaním.

Poznámka:

Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky.

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov.

Úspešný kandidát  predloží úradne overené doklady pri prijatí do zamestnania.       

Ing. Ján Juhás

starosta obce

Share

Počasie

Kostoľany nad Hornádom - meteorologická predpoveď
 Všetky práva vyhradené pre Kostoľany nad Hornádom © 2011-2017 Keturist
↓

od 1.5.2010
TOPlist