Stavebné tlačivá

 1. VYHLÁSENIE dozor nad stavbou uskutočňovanou svojpomocne
 2. Žiadosť dodatočné povolenie stavby s užívaním
 3. Žiadosť na kolaudáciu stavby
 4. Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 5. Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie
 6. Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní
 7. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
 8. Žiadosť o územné rozhodnutie
 9. Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu stavebnej činnosti v ochrannom pásme miestnej komunikácie
 10. Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 11. Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
 12. Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu na pozemok z miestnej komunikácie
 13. Žiadosť o predĺženie termínu na dokončenie stavby
 14. Ohlasenie-drobnej-stavby-stavebnych-uprav-udrziavacich-prac
Share

Počasie

Kostoľany nad Hornádom - meteorologická predpoveď
 Všetky práva vyhradené pre Kostoľany nad Hornádom © 2011-2019 Keturist
↓

od 1.5.2010
TOPlist