POZVÁNKA – na 6. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Starosta obce Kostoľany nad Hornádom pozýva poslancov obecného zastupiteľstva,

hlavného kontrolóra obce a občanov

na 6. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční

dňa 4. 2. 2020 (v utorok) o 16.30 hodine

v starej škole

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Správa hlavného kontrolóra obce za 2. polrok 2019

4. Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020

5. Návrh VZN č. …./2020 o určení školského obvodu základnej školy

6. Návrh VZN č. …./2019 o úhradách za sociálne služby

7. Prerokovanie plánu investičných akcií

8. Prerokovanie zámeru jednoduchých pozemkových úprav lokalita Končisté

9. Predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

10. Prerokovanie žiadostí o dotácie

11. Záver

Mgr. Anton Medvec

starosta obce

Share

Počasie

Kostoľany nad Hornádom - meteorologická predpoveď
 Všetky práva vyhradené pre Kostoľany nad Hornádom © 2011-2019 Keturist
↓

od 1.5.2010
TOPlist